شرایط عمومی و چگونگی عضویت در سماوات الغدیر 

1-  ثبت رسمی و داشتن مجوز از مراکز ذیصلاح

2- حسن شهرت موسسه و مدیران آن مجموعه 

3- داشتن فعالیت و رزمه کاری کاری مناسب 

4- پذیرش شرایط و مقررات سماوات الغدیر 

5- حضور در مراسم و جلسات 

6-  پرداختن حق عضویت به سماوات الغدیر 

 7- داشتن فعالیت در زمینه آموزش و اشتغال توان یابان و یا هرگونه فعالیت فرهنگی - هنری و ورزشی ...شرایط ثانویه عضویت در سماوات الغدیر 

علاقمندان و هر موسسه ای که شرایط عمومی عضویت در سماوات الغدیر را داشته باشند می بایست مراحل ذیل جهت انجام عضویت در یکی  از گروه های عضویت را با تکمیل فرم  در خواست عضویت و ارسال آن به نشانی ذیل پس از مدت 40 روز از ارسال آن از نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش خود یا موسسه خود مطلع شود.

1- تکمیل ، ارسال و یا ارائه درخواست عضویت به دبیرخانه سماوات الغدیر 

2- ارسال یا ارائه مدارک و مجوز های دریافتی ، طبق شرایط مندرج در شرایط عمومی عضویت 

3- بررسی عضویت متقاضی توسط هیات مدیره سماوات الغدیر و اعلام نتیجه به فرد یا موسسه درخواست کننده حداکثر ظرف مدت 40 روز به متقاضی اعلام خواهد شد.